Puritan’s Pride DHEA 50mg 50Tablets เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกาย เพิ่มความสมบูรณ์ของไข่

฿420.00

DHEA มีประโยชน์คือ ชะลอภาวะเสื่อมตามวัย จากการที่ระดับดีเอชอีเอลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น การให้ดีเอชอีเอเสริมจึงมีประโยชน์ต่อการชะลอหรือป้องกันความเสื่อมทั้งทางร่างกายและจิตใจที่จะเกิดขึ้นเมื่ออายุคนเรามากขึ้น  คนสูงอายุที่รับประทาน DHEA จะมีความรู้สึกโดยรวมดีขึ้น มีความกระชุ่มกระชวย